Hyödynnä

Kuntoutuksen soveltava tutkimus on poikkitieteellistä ja integroivaa tutkimusta, joka hyödyntää perustutkimuksen tuottamaa tietoa. Tieteiden välistä kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta tarvitaan uusien ratkaisujen ja innovaatioiden saavuttamiseksi. Kuntoutuksen monitieteinen ja monialainen soveltava tutkimus on tutkimusta, jossa eri tieteenalat yhdessä tuottavat tai yhdistävät tietoa.

Kuntoutusta koskevaa soveltavaa tutkimustietoa tarvitaan yksilöllisen kuntoutumisen, käytännön kuntoutuksen sekä päätöksenteon tueksi, mutta tuloksilla on vaikutusta vain silloin, kun tietoa voidaan käyttää tilanteeseen sopivalla tavalla. Tiedon tarpeen ja tuoton kohtaamiseen tarvitaan ymmärrystä tiedon käytettävyydestä käytännössä. Tutkitun tiedon merkitys vahvistuu, kun kaikilla, joita asia koskee, on mahdollisuus osallistua tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen.

Tieto kuntoutumiseen, hyviin käytäntöihin ja parhaisiin päätöksiin luodaan yhdessä kuntoutujien, ammattilaisten ja päättäjien kesken. Tästä osiosta löydät vinkkejä tiedonhakuun ja tutkitun tiedon laadun ja käytettävyyden arviointiin. Lisäksi löydät koottua tietoa kuntoutumista edistävistä hyvistä käytännöistä sekä tietoa päätöksentekoon. Tietomuotoilua yhdessä -osiosta voit saada ideoita siitä, miten tietomuotoilua voi toteuttaa yhteiskehitellen ja voit osallistua keskusteluun.

Tilanteeseen sopivaa tiedonkäyttöä – tietomuotoilua yhdessä

Yhteistoiminnallinen tiedon tulkinta – yksilölliset kuntoutumisen ratkaisut.

Tiedon kytkösten rakentaminen ja soveltaminen – hyvien käytäntöjen rakentaminen kuntoutuksessa.

Tietomuotoiluun kuuluu osallistujien yhteistä pohdintaa, yhteisöllistä tiedon eteenpäin viemistä ja yhdessä kehittämistä.

Kirjallisuutta kuntoutuksen soveltavasta tutkimuksesta:

Järvikoski, A. & Härkäpää, K. 2011. Kuntoutuksen perusteet. Näkökulmia kuntoutukseen ja kuntoutustieteeseen. Helsinki: WSOYpro.

Kuntoutuksen tutkimuksen kehittämisohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö 2004. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 20003:19. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74455

Seppänen-Järvelä, Riitta 2018. Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista. Kela Työpapereita 144. Verkkojulkaisu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/253836. Luettu 20.3.2019.

REcordi-julkaisut:

Lehtonen K, Vänskä N, Helenius S, Harra T, Sipari S. 2020.  Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuntoutus 43, 3, 6-19. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.100139

Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Helenius S, Väisänen S & Harra T. 2022. Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa. OIVA-sarja 50. Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-332-9

Skip to content