TIETOMUOTOILUA YHDESSÄ

Monialaisessa kuntoutuksessa tieto rakentuu ammattilaisten ja kuntoutujien sekä heidän läheisten vuorovaikutuksessa tutkittua tietoa hyödyntäen. Tiedon jakaminen ja siirtäminen eivät riitä. Tietomuotoilu yhdessä tarkoittaa sitä, että monimuotoista tietoa ja erilaista asiantuntemusta tuodaan yhteen ja muodostetaan niistä uusia kokonaisuuksia tai oivalluksia. Eri toimijoiden osallistumisen lisääminen sekä uusien digitaalisten tiedonkäytön mahdollisuuksien hyödyntäminen edistävät tietomuotoilua. Moninäkökulmaisuus ja erilaisen tiedon ristiin pölytys ovat tietomuotoilun avaintekijöitä. Kyseessä on tiedon rakentuminen yhteistoiminnallisesti kiinnostavien tutkimusilmiöiden ympärille rakentuvissa verkostoissa. Arvopohjaltaan yhteinen tietomuotoilu perustuu avoimuuteen, kunnioitukseen ja yhdenvertaisuuteen kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa.

Tietomuotoiluun kuuluu osallistujien yhdessä tekemää reflektiota, pohdintaa, yhteisöllistä tiedon eteenpäin viemistä ja yhdessä kehittämistä. Yhdessä tehtävällä monialaisella tietomuotoilulla voidaan vastata tarpeeseen rakentaa mielekkäitä kuntoutuskokonaisuuksia pirstaleisten palveluiden sijaan.

Tarjoa esimerkkejä monialaisuudesta, -tahoisuudesta, – ammatillisuudesta, -toimijuudesta tiedon rakentumisessa tai yhteistoiminnan ja yhteiskehittelyn vinkkejä, välineitä ja menetelmiä.

Käynnistä yhteinen keskustelu tietomuotoilusta kuntoutuksessa keskustelualustalla.

OSALLISTUVA TUTKIMUSKUMPPANUUS

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tunnistetaan kuntoutujat ja heidän läheisensä kuntoutumisen asiantuntijoina ja kehittäjäkumppaneina. Viimeaikaisissa kansainvälisissä suosituksissa painottuu kuntoutujan, hänen läheistensä, eri sidosryhmien ja asiasta kiinnostuneiden kansalaisten osallistuminen tutkimukseen tutkimuskumppaneina ammattilaisten ja tutkijoiden rinnalla.

Tutkimuskumppanuuteen perustuvaa tutkimusta kuvaa INVOLVE:n (2012) määritelmän mukaan se, että tutkimus toteutuu yhdessä asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa (with) tai heidän toimestaan (by) eikä heille (to), heistä (about) tai heitä varten (for). Tällöin kuntoutujien, läheisten ja ammattilaisten sekä sidosryhmätoimijoiden perinteinen asema kehittyy tutkimukseen kohteesta kohti yhdenvertaista kumppanuutta ja asemaa tutkimusryhmän jäsenenä. 

Miksi tutkimuskumppanuus?

Tutkimuskumppanuus:

  • ohjaa tutkimusta tarttumaan kuntoutujien tärkeiksi kokemiin aiheisiin
  • vahvistaa tutkimustoiminnan eettistä kestävyyttä
  • edistää tutkimuskulttuurin demokraattisuutta
  • edistää tutkimustulosten ymmärrettävyyttä, hyötyä ja merkityksellisyyttä
  • kaventaa kuilua kuntoutuksen tutkimuksen ja käytännön toteutuksen välillä
  • lisää julkaisumahdollisuuksia, nopeuttaa ja lisää tutkimustulosten käyttöönottoa, kun kuntoutujat toimivat tutkitun tiedon varhaisina lähettiläinä

Osallistu keskusteluun keskustelu alustalla ja/tai ilmianna tutkimuskumppanuuden hyvä käytäntö.

LÄHTEET:

Lehtonen K, Vänskä N, Helenius S, Harra T, Sipari S. 2020.  Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuntoutus 43, 3, 6-19. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.100139

Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Helenius S, Väisänen S & Harra T. 2022. Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa. OIVA-sarja 50. Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-332-9

Kiinnostavia sivustoja tutkimuskumppanuudesta:

Iso-Britanniassa on NIHR Centre for engagement and dissemination verkosto, joka vahvistaa yhdessä rakentuvaa tutkimustoimintaa (https://www.nihr.ac.uk/news/nihr-launches-new-centre-for-engagement-and-dissemination/24576). Myös INVOLVE:n (https://www.invo.org.uk/.) sivustolta löytyy materiaalia ja erilaisia julkaisuja osallistumista mahdollistavaan tutkimukseen liittyen, mutta sivustoa ei enää päivitetä sen liityttyä 2020 NIHR – verkostoon.  

PenCRU on tutkimuskumppanuuteen perustuva tutkimustiimi, jossa mielenkiinnon kohteena on lasten kuntoutus. PenCRU rekrytoi aktiivisesti kansalaisia mukaan tutkimustoimintaan ja järjestää koulutusta aiheesta. Lue lisää http://www.pencru.org/aboutus/

Kanadalainen CanChild – organisaatio järjestää koulutusta tutkimuskumppanuuteen liittyen. Lue lisää. https://www.canchild.ca/en/research-in-practice/family-engagement-in-research-course

Skip to content