Sivuston käyttöehdot

Tulevaisuudenkuntoutus.fi on avoin, julkinen ja maksuton verkkosivusto. Se on luotu Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyönä REcoRDI -hankkeen aikana (2019–2022). Sivuston ylläpitäjinä toimivat JAMKin Kuntoutusinstituutti ja Metropolia ammattikorkeakoulu sekä sivuston toteutuksesta vastaava Tuonetti (jäljempänä ylläpitäjät).

Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivuston keskustelualustan käyttö edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Rekisteröityessään sivustolle käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin esitettyihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä verkkosivustolla vieraillessaan.

Verkkosivuston käyttö

Tulevaisuudenkuntotutus.fi -sivuston sisällön omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaaville (JAMK & Metropolia ammattikorkeakoulu sekä Tuonetti), ellei muuta asian yhteydessä ole ilmoitettu. Sivuston käyttäjällä on oikeus käyttää verkkosivustoa ja siihen liittyviä avoimesti saatavilla olevia oheispalveluja näiden käyttöehtojen mukaisesti. Rekisteröityneellä käyttäjällä on lisäksi mahdollisuus osallistua keskustelualustalla tapahtuvaan keskusteluun.

Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolla tai sen oheispalveluissa julkaistua sisältöä on sallittua käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja ilman erillistä lupaa, mutta tällöin sisällön tuottaja tai materiaalioikeuden omistaja on nimettävä (jäljempänä luku Käyttäjän oikeudet ja vastuut). Poikkeuksena on sivustolla oleva kuvamateriaali tai muu suojattu aineisto, kuten esim. malli- tai tavaramerkkisuojattu tai patentoitu aineisto. Sivuston kuvamateriaalin tai suojatun aineiston tallentaminen, levittäminen tai kopiointi on kielletty ilman erillistä lupaa.

Tulevaisuuden kuntoutus.fi -sivustolle ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia, kuten esimerkiksi rasistisia, ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavia kirjoituksia, esityksiä tai ilmauksia. Sivustoa ei ole lupa kuormittaa roskapostilla, ketjukirjeillä tai massasähköposteilla. Sivuston ylläpitäjät pidättävät itselleen oikeudet poistaa laiton ja/tai hyvien tapojen vastainen aineisto sekä muu sivuston toimintaa haittaava materiaali.

Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivuston käyttöohjeita ei sovelleta verkkosivustoihin, joihin on pääsy sivustolla esiintyvien linkkien ja yhteyksien kautta.

Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolle rekisteröityvä käyttäjä antaa rekisteröityessään tarvittavat yhteystiedot, joita ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käsitellään Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolla olevan REcoRDI -hankkeen tietosuojaselosteen mukaisesti ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Tietosuojaseloste.

Materiaali ja sisältö, jota käyttäjät lisäävät sivustolle on julkista ja kaikkien sivustolla vierailevien nähtävissä lukuun ottamatta henkilöiden rekisteröintitietoja sekä rekisteröitymistä vaativaa keskustelualustaa.

Rekisteröitynyt käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta sivuston käytöstä. Salasanan suojaaminen on rekisteröityneen käyttäjän omalla vastuulla.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityneen käyttäjän antamaan suostumukseen ja käyttäjällä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa ja pyytää käyttäjätilinsä poistoa näiden vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Käyttäjätilin poisto tulkitaan suostumuksen peruuttamiseksi ja käyttäjä voi tehdä pyynnön tilin poistamiseksi ottamalla yhteyttä sivuston ylläpitäjiin.

Käyttäjä on vastuussa Tuleaisuudenkuntoutus.fi -sivustolle lisäämästään aineistosta, sen sisällöstä ja esitysmuodosta sekä kaikista tarvittavista tekijän- ja/tai ja muista oikeuksista julkaistavan materiaalin kuten kuvat, äänitteet tai videot, suhteen. Edelleen julkaisijalla tulee olla kuva-, äänite- tai videomateriaaleissa esiintyvien henkilöiden suostumukset julkaisuun, alaikäisten kohdalla tarvitaan huoltajan suostumus.

Muiden rekisteröityneiden käyttäjien liittäminen ja/tai linkittäminen sisältöihin sivuston käyttäjän toimesta vaatii ko. henkilön suostumuksen. Käyttäjä määrittelee myös lisäämiensä sisältöjen muokkausoikeudet sekä muiden rekisteröityneiden käyttäjien liittämisoikeudet. Sivuston käyttäjä vastaa itse tuottamansa aineiston asianmukaisesta arkistoinnista, säilyttämisestä sekä tuhoamisesta.

Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolle tuodun materiaalin sisällön vapaa hyödyntäminen ja vapaa käyttö ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttää sisällön tuottajan nimeämistä joko liittämällä sisältösivun URL-osoite tai sivulle johtava hyperlinkki jaettuun sisältöön tai lisäämällä sisällöntuottaja hyvän lähdeviittaustavan mukaisesti jaetun sisällön lähdeluetteloon.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustoa mainonta- tai markkinointitarkoituksessa eikä maksullisen tuotteen tai palvelun levittämisessä, joka ei ole muiden käyttäjien vapaasti hyödynnettävissä.

Sivuston ylläpitäjien oikeudet ja vastuut

Ylläpitäjillä on oikeus tarkistaa sivustolle tarjottu / liitetty sisältömateriaali ja tarvittaessa poistaa sivustolta käyttöehtojen vastainen sisältö, kuten rasistinen, ihmisarvoa loukkaava tai yksityisyyden suojaa loukkaava materiaali sekä mainonta ja markkinointitarkoitukseen tähtäävä sisältö.

Ylläpitäjillä on oikeus poistaa sivuston käyttöehtoja rikkovan rekisteröityneen käyttäjän käyttöoikeudet kokonaan tai määräajaksi. Toimenpidettä edeltää sivuston kautta annettavat kirjalliset huomautukset ja varoitukset (2 kpl) epäasiallisesta toiminnasta. Käyttöehtojen uudelleen rikkominen johtaa sivuston käyttökieltoon. Käyttökielto voi astua voimaan myös ilman erillistä huomautusta tai varoitusta, mikäli käyttöehtoja rikkova tapaus on vakava.

Ylläpitäjät vastaavat vain itse tuottamastaan sisällöstä ja sen oikeellisuudesta, eivätkä ota vastuuta sivuston sisältämien tietojen ja materiaalien käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Ylläpitäjät eivät vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sivuston materiaalien mahdollisesti sisältämistä virheistä tai muista puutteista aiheutuvista välillisistä vahingoista. Ylläpitäjät eivät vastaa myöskään Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolta linkittyvien ja kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöistä, aineistoista ja palveluista.

Ylläpitäjät eivät vastaa sivuston käyttö- ja toimintakatkoksista, joita saattaa esiintyä sivuston huoltotöiden yhteydessä, eivätkä myöskään teknisistä vioista tai mahdollisista tietoliikenne- ja internetyhteyksien toimintahäiriöistä. Ylläpitäjät eivät vastaa mahdollisista verkkopalvelun toimivuudesta tai toimimattomuudesta aiheutuvista vahingoista, eikä vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisista palvelun suorittamiseen kohdistuvista esteistä. Kaikkien käytettävien tietokoneohjelmien oikeudet kuuluvat asianomaisille lisenssinhaltijoille.

Sivuston ja sen toimintojen muuttaminen

Ylläpitäjillä on oikeus muokata ja muuttaa sivustoa ja sen toimintaa tarpeen mukaan sitä kehitettäessä edelleen, samoin näitä käyttöehtoja. Ylläpitäjillä on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa sivuston osia tai sulkea sivusto osittain tai kokonaan. Ylläpitäjät pyrkivät tiedottamaan sivuston kautta ennakkoon tapahtuvista ja käyttäjien kannalta oleellisista muutoksista tai toimintakatkoksista sivustoon liittyen.

Ylläpitäjillä on oikeus siirtää sivuston ylläpito-oikeudet kaikkine sisältöineen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutille REcoRDI -hankkeen päättymisen yhteydessä 2022 vuoden helmikuussa.

Ristiriitojen ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sivuston käyttöön liittyvät mahdolliset ristiriidat ja erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli erimielisyyttä ei saada neuvotteluissa sovittua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Skip to content